Programma 2018-2022

 • Financiën

  Hoewel beslissingen over uitgaven binnen de gemeente Zundert over het algemeen weloverwogen worden genomen, moet verantwoording achteraf meer aandacht krijgen. Een zorgvuldig beslistraject is niet genoeg, de burger moet inzicht krijgen wat er met zijn geld gebeurt.

  De gemeentelijke lasten voor de inwoners van de gemeente Zundert zijn in vergelijking met de ons omringende gemeenten het allerhoogst. Dit gaat ten koste van de koopkracht van onze inwoners.

 • Uw mening telt

  OPZ wil de inwoners van Zundert meer inspraak geven door van tevoren aan te geven wat de gemeente van plan is te doen. Dit begint met openheid naar de burger door het geven van goede voorlichting over het beleid. OPZ hoopt dat de inwoners van Zundert zich daardoor meer betrokken gaan voelen bij wat er in Zundert gebeurt, mee gaan praten en hun mening gaan geven.

 • Leefbaarheid

  OPZ wil dat er huizen gebouwd worden voor iedere doelgroep in iedere kern. Iedere kern en wijk moet zijn eigen basisschool behouden. OPZ wil investeren in een mooie toekomst én een mooie oude dag voor de inwoners van Zundert. OPZ is voorstander van busverbindingen tussen Breda en Wuustwezel(Braken). OPZ juicht de uitbreiding van het voortgezet onderwijs toe.

 • Economie

  OPZ wil de plaatselijke economie versterken door een goede ondersteuning van bedrijven en middenstand. Doorgroeiende bedrijven dienen ondersteund te worden en naar hun wensen en behoeften gefaciliteerd te worden.

  Waar Zundert en Zundertse bedrijven behoefte aan hebben is betere bereikbaarheid en betere doorstroming van de Molenstraat. OPZ is voorstander van de versnelde aanleg van een zuidoostelijke ontsluitingsweg tussen de rotonde Leeuwerikstraat/Wernhoutseweg zodat er een ontsluiting naar de Meirseweg en A16 plaatsvindt.

 • Gezondheidszorg

  OPZ wil ervoor zorgen dat het budget voor gezondheidszorg ook daadwerkelijk aan zorg besteed wordt. OPZ wil dat het geld voor de WMO helemaal beschikbaar is voor de burger. Ook de kwaliteit van de jeugdzorg moet gewaarborgd blijven. De gemeentelijke voorlichting over de WMO moet beter.

 • Jongeren

  Om vergrijzing in Zundert te voorkomen moeten we jongeren in ons dorp een toekomst bieden, zodat zij Zundert niet verruilen voor aantrekkelijker gemeenten in de omgeving. OPZ wil investeren in een goede toekomst voor jongeren door initiatieven van jongeren te stimuleren en waar mogelijk te ondersteunen. Ook voldoende woonruimte en voldoende werkgelegenheid zijn essentieel om Zundert aantrekkelijk te houden voor jongeren.

 • Veiligheid

  OPZ vindt dat veiligheid de hoogste prioriteit moet krijgen in onze gemeente. De politie moet vaker en zichtbaarder aanwezig zijn met name in de nachtelijke uren. Met camera’s en andere hulpmiddelen wil OPZ Zundert weer veilig maken

 • Woningbouw

  OPZ kiest voor het behoud van het dorpse karakter van onze kernen met voldoende faciliteiten. De historische lintbebouwing moet worden omgevormd, er dienen ontsluitende wegen ontwikkeld worden en door een lagere bebouwingsdichtheid kan er ruimte gecreëerd worden voor meer groen en leefruimte in de kernen.

 • Toerisme

  De toeristische aantrekkingskracht van Zundert zit vooral in ons buitengebied met z’n vele fiets- en wandelpaden in onze mooie natuur. Daarom kiest OPZ voor brede en goed onderhouden fietspaden zonder worteldruk, realisatie van men- en ruiterroutes en wandelpaden en het behoud van onze zandwegen. Onze kracht ligt in het buitengebied!

 • Sport en ontspanning

  Sportbeoefening moet voor iedereen financieel mogelijk zijn. Betaalbare oplossingen drukken de kosten voor verenigingen. Het subsidiesysteem moet verbeteren, zodat het beter tot zijn recht komt dan het huidige beleid.

 • Drugs en alcohol

  Drugs en alcohol zijn een voortdurend probleem. Ze veroorzaken meer criminaliteit, zijn slecht voor de gezondheid en verhogen het gevoel van onveiligheid bij de burgers. OPZ wil dit bestrijden door voorlichting en hulpprogramma’s.

 • Milieu

  OPZ wil een mooie, gezonde en duurzame wereld waarin mensen gezond kunnen leven, werken en ondernemen. Financieel zwakkeren moeten geholpen worden om dit mede mogelijk te maken.

 • Duurzaamheid

  OPZ streeft naar meer duurzaamheid binnen onze gemeente. Dit kunnen we bevorderen door het meer toepassen van alternatieve energie in onze bestaande en nieuw te bouwen woningen en meer duurzame bouwmaterialen te gebruiken.

 • Ouderen

  Senioren ondervinden grote veranderingen op het gebied zorg en welzijn, wonen, inkomen en vervoer. Het is nodig hier lokaal inzicht in te verkrijgen zodat maatregelen op elkaar afgestemd, gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden.

 • Smart Village

  Zundert moet een Smart Village worden. Samen hebben we de brains en zorgen we voor goede ideeën. We delen kennis over gezondheid of duurzaamheid. Door wat jij deelt kan Zundert slimmer, mooier en duurzamer worden. OPZ wil innovatieve kracht inzetten om maatschappelijke en technologische vernieuwing te faciliteren. Deze ideeën zullen bijdragen aan een integrale aanpak op het gebied van bouwen, energie, mobiliteit, veiligheid en gezondheid. Samen leven, slimmer delen. Samen maken we ruimte voor de maatschappij van morgen.