Programma Onafhankelijke Partij Zundert

Gemeentebestuur in Zundert.

Het besturen van de gemeente Zundert is een samenspel van de gemeenteraad, de burgemeester, de wethouders en een uitvoerende organisatie van ambtenaren. De gemeenteraad besluit wat er gedaan moet worden, maakt de plannen en stelt hiervoor geld ter beschikking. Verder moet de gemeenteraad controleren of de uitvoering gebeurt zoals besloten: controle op geld, op plannen en op toepassing van de regels voor mensen. De uitvoerende taak ligt bij het college van burgemeester en wethouders, die dat weer uit laat voeren door de ambtelijke organisatie. Deze opzet vereist vaak een dure en tijdrovende organisatie die eenvoudiger zal moeten worden.

Het is niet meer van deze tijd om verschillende bestuurslagen boven elkaar in stand te houden. OPZ is voorstander van een compact college van de burgemeester en twee wethouders (2 fte).

OPZ wil:

 • de ambtelijke organisatie vlak en direct zonder managers en meer verantwoordelijkheid op alle niveaus.
 • ambtenaren die zodanig opgeleid zijn dat ze op meerdere afdelingen ingezet kunnen worden, afhankelijk van de hoeveelheid werk.
 • inlenen van mensen of uitbestedingen van werkzaamheden voorkomen of beperken.
 • tweemaandelijks rapporteren aan de gemeenteraad.

Financiën en geldzaken.

Zundert is altijd een financieel sterke gemeente geweest. Iedereen weet dat je dan veel zaken zelf kunt bepalen en beslissen. In het jaar 2010 had de gemeente Zundert een reservepot van    € 18 miljoen voor de komende jaren (artikel Dagblad De Stem van 9 oktober 2009). Nu, 4 jaar later, is er weinig van over door kortingen vanuit de Rijksoverheid, maar vooral ook doordat er teveel geld uitgegeven is door het huidige gemeentebestuur.

OPZ wil:

 • dat er op korte termijn openheid en overzicht komt in de besteding van de gelden in de afgelopen jaren.
 • dat dit overzicht gepubliceerd  moet worden zodat iedereen kan zien waaraan zijn belastinggelden besteed zijn.
 • dat de uitgaven via de begroting door de gemeenteraad vooraf goedgekeurd worden.

Op dit moment betekent het in Zundert niet dat er geen geld uitgegeven wordt boven de goedgekeurde bedragen. Er is op diverse posten meer geld uitgegeven dan dat voorhanden was. Met als resultaat dat aan het einde van het boekjaar alle overschrijdingen voorgelegd worden en ook nog goedgekeurd worden, want de gemeenteraad kan er achteraf toch niets meer aan doen. Men staat als partij met de rug tegen de muur. OPZ wilt dat er een einde gemaakt wordt aan goedkeuren van bedragen om de boekhouding sluitend te krijgen.

Het jaar 2012 werd afgesloten met een verlies van € 1.2 miljoen en er werden ook nog bonussen uitgedeeld aan enkele personen in de top. Juist deze personen waren verantwoordelijk voor de tekorten en verliezen op de balans. Het zal duidelijk zijn dat dit nooit meer mag gebeuren. OPZ zal daarvoor zorgen.

Hoe kan het anders de komende jaren?

OPZ wil:

 • veel meer informatie en openheid als er een bedrag of krediet nodig is voor een project.
 • strenge bewaking van het geld in de uitvoeringsfase, door alle lopende projecten eenmaal per maand op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en afwijkingen onmiddellijk te melden.
 • dat alle cijfers openbaar gemaakt worden omdat het openbare gelden betreft (voor zover dit wettelijk mogelijk is).
 • dat alle vaste uitgaven heroverwogen worden. Als ze niet direct ten goede komen aan de inwoners zullen ze aangepast moeten worden.

Dorpsbeleid.

Zundert bestaat uit 5 kernen. Door de huidige coalitie is beloofd dat de leefbaarheid van alle kernen gewaarborgd zou worden. In de praktijk is alleen in Achtmaal een duur plan opgezet. Het M.F.A. zal straks echter zwaar gaan drukken op alle gebruikers omdat de financiering op een speciale manier geregeld is. Het kostenplaatje van dit project gaat daardoor veel te hoog uitvallen. OPZ heeft tevergeefs geprobeerd om de Raad een ander standpunt in te laten nemen. Jammer dat er niet naar ons geluisterd is! Hopelijk komt er in de toekomst nog een gelegenheid om de zaak te heroverwegen of bij te sturen.

OPZ wil:

 • ervoor strijden dat kostenplaatjes voor nieuwe projecten beperkt blijven, zodat gebruikers niet zwaar belast gaan worden voor de kosten van deze projecten.

Werk en inkomen.

Iedereen heeft recht op werk, helaas is er geen werk voor iedereen. Als gemeente moet je de werkgelegenheid centraal stellen in je beleid. Meestal  zorgt de gemeente niet direct zelf voor werk. De bedrijven met de arbeidsplaatsen moeten weten dat het gemeentebestuur een ondersteuning geeft aan plannen en initiatieven. Dit betekent in de praktijk snelle medewerking aan bouwplannen voor betaalbare woningen, voor uitbreidingen van bedrijven. OPZ hoort daar de laatste tijd veel klachten over.

OPZ gaat dit veranderen:

 • alle plannen zullen maandelijks besproken worden,
 • gemaakte afspraken zullen vastgelegd worden,
 • waardoor vorderingen of vertragingen inzichtelijk worden.
 • dit alles in het openbaar en in het bijzijn van belanghebbenden.

Er zal ook gekeken worden of het noodzakelijk is of alle werknemers uit verre landen in steeds grotere aantallen naar Zundert moeten blijven komen.

OPZ vindt de tijd rijp om individueel met werkgevers te gaan zoeken naar inpassing  van werkeloze Nederlanders.

Door de landelijke overheid worden gelden ter beschikking gesteld om de werkloosheid terug te dringen en zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen.

OPZ wil:

 • van deze regelingen gebruik maken om mensen naar werk te begeleiden.
 • een duidelijk beeld krijgen van de werkeloosheid in de gemeente Zundert: aantallen, beroepen en leeftijden.

OPZ wil:

 • inzicht krijgen in de wensen van onze aankomende jeugd: waarvoor hebben ze gestudeerd, wat zijn hun verwachtingen van de toekomstige baan.
 • samen met  ondernemers, organisaties en instanties een plan maken  zodat duidelijk wordt wat er gevraagd wordt en sturend gehandeld kan worden.

Gezondheidszorg.

De decentralisatie van de zorg is een feit in 2015. Dit heeft gevolgen voor de zorgtaken binnen de gemeente Zundert. De decentralisatie houdt in dat de financiering van de zorg in 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. Elke gemeente krijgt een vooraf vastgesteld budget om de zorgtaken in de gemeente uit te voeren.

OPZ zal er voor zorgen dat het budget voor zorg dat in Zundert binnenkomt, ook daadwerkelijk aan zorg besteed wordt en niet aan andere zaken.

Het klinkt allemaal mooi, maar het is natuurlijk de vraag of het geld wat de gemeente krijgt om de zorgtaken uit te voeren, ook daar terecht komt waar het hoort:

OPZ wil:

 • dat mensen die zelf kunnen bijdragen aan de zorgkosten deze kosten ook zelf bijdragen en dat de zorggelden daar terecht komen waar zij daadwerkelijk nodig zijn.
 • dat het geld dat via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) bij de gemeenten terecht komt  beschikbaar blijft voor de burgers die voorheen vanuit de AWBZ recht hadden op ondersteuning, mits zij de voorzieningen vanuit de Wmo ook echt nodig hebben. Door de decentralisatie komt de verantwoordelijkheid voor de AWBZ m.i.v. 2015 bij de gemeenten te liggen.
 • 1 Zorgloket in Zundert om een goed overzicht te houden op waar het geld terecht komt en of het op de juiste manier uitgegeven wordt. 1 Zorgloket waar de Zundertse burgers met al hun zorgvragen terecht kunnen en van waaruit de regie gevoerd wordt over het zorgaanbod. Dit om een overzicht te hebben van wie welke zorg krijgt, wie wat betaald krijgt, maar vooral of het geld ook daar terecht komt waar het nodig is.
 • dat de continuïteit van de Jeugdzorg niet in gedrang komt en dat de kwaliteit van de Jeugdzorg gewaarborgd is binnen de beschikbare financiële kaders, bij de overgang van Jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 (transitie Jeugdzorg).
 • dat het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking bij het vinden van passend werk op een menswaardige manier gedaan wordt.  De gemeenten worden verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet: OPZ streeft naar een zinvolle invulling van het werk dat deze inwoners geboden wordt.

Zorg voor onze medemensen.

De nieuwe Participatie wet komt er aan. Dit betekent dat de inwoners van Zundert elkaar steeds meer zullen moeten ondersteunen. Denk daarbij vooral aan de zorg voor onze zorgbehoevenden. Daarom is het heel goed dat de huiskamerprojecten in de verschillende kernen van onze gemeente goed functioneren. De bedoeling van het huiskamerproject is: vereenzaming te voorkomen door mensen die eenzaam zijn of dat dreigen te worden één dag in de week een gezellige dag te bezorgen. Tevens hebben de vrijwilligers van het huiskamerproject een luisterend oor, dat geeft hen de kans om problemen, als die er zijn, bij de juiste mensen weg te leggen. Maar OPZ vindt dit nog onvoldoende, er zijn nog veel mensen die we niet bereiken omdat voor hen de drempel te hoog is bij vragen i.v.m. zorg, bij maatschappelijk problemen etc.

OPZ wil:

 • zorgspreekuren opzetten in de kernen, om de drempel te verlagen bij hulpvragen.
 • niet bezuinigen op het luisterend oor voor mensen die problemen hebben.
 • veiligheid bieden naar mensen met problemen om hen het gevoel te geven volledig mee te tellen in onze maatschappij.
 • dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.
 • het vrijwilligersbeleid in de gemeente Zundert optimaliseren, o.a. door het opstellen van een sociale kaart van vrijwilligers.

OPZ denkt dat hierdoor het gevoel van eigenwaarde van onze zorgbehoevenden behouden blijft of zelfs verbeterd.

Ouderen.

Ouderen komen er steeds meer in Zundert, het is of wordt de grootste bevolkingsgroep van de gemeente. De groep ouderen is als geheel nergens in het beleid terug te vinden. Dit moet veranderen in de toekomst:

OPZ wil:

 • goed kijken hoe groot de groep ouderen in Zundert is en zal worden de komende 4 jaren.
 • in beeld brengen wat de wensen en mogelijkheden van deze ouderen zijn. Wat de behoeften zijn op het gebied van wonen. (Kopen, huren, appartementen of in een huis met verzorging).
 • hiervoor plannen maken, zodanig dat er tijdig betaalbare woningen in het centrum gebouwd worden.
 • aandacht besteden aan de vrije tijdsbesteding en sociale contacten van ouderen om vereenzaming te voorkomen.
 • aandacht voor de gezondheidszorg voor ouderen en de verzorging bij thuis wonen.
 • dat er voldoende betaalbare ontmoetingsruimten voor ouderen blijven, inclusief mogelijkheden voor dag verzorging en huiskamerprojecten.

OPZ wil investeren in een mooie oude dag voor de ouderen van Zundert!

Jongeren.

Zundert moet aantrekkelijk en levendig blijven zodat onze jongeren zich voldoende kunnen ontwikkelen op sociaal- en maatschappelijk gebied. Om te voorkomen dat Zundert bovenmatig gaat vergrijzen moeten we de jongeren in ons dorp een toekomst bieden, zodat zij Zundert niet verruilen voor aantrekkelijkere gemeenten in de directe omgeving.

OPZ wil:

 • initiatieven door jongeren, om Zundert voor hen aantrekkelijk te houden, stimuleren en zo mogelijk ondersteunen.
 • jongeren betrekken bij de ontwikkeling van plannen voor de toekomst van Zundert.
 • voldoende woonruimte voor jongeren: koop en huur
 • startersleningen continueren, ook als de huidige pot leeg is.
 • voldoende werkgelegenheid voor onze jongeren.
 • middelbaar beroepsonderwijs behouden en kijken daar waar uitbreiding mogelijk is.
 • aansluiten bij (sport)verenigingen stimuleren met daar waar nodig d.m.v. subsidie-regelingen

OPZ wil investeren in een goede toekomst voor de jongeren van Zundert!

Scholen en onderwijs.

Met betrekking tot het onderwijs in de gemeente Zundert heeft OPZ duidelijke doelstellingen voor de toekomst. Ondanks dalende leerlingenaantallen dient onderwijs zijn functie in de wijk/dorpen te behouden.  Adequate huisvesting moet hieraan ten grondslag te liggen.

OPZ wil:

 • dat de gelden die de gemeente krijgt voor het onderwijs geoormerkt worden.

De bouw van het IKC (Integraal Kind Centrum) Rijsbergen dient zo spoedig mogelijk gerealiseerd te worden. Er wordt hierover al een hele raadsperiode vergaderd zonder resultaat.

OPZ wil:

 • het Integraal Kind Centrum, centraal gelegen in het centrum van Rijsbergen, realiseren.

Het totale financiële plaatje rondom nieuwbouw van het IKC, moet transparant zijn.

OPZ wil:

 • dat dit kostenplaatje z.s.m. aan de Raad aangeboden wordt.

Er is volop beweging in de gemeente op basis van scholen en onderwijs.

 OPZ wil: 

 • dat daarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de burgers.

Veiligheid in de leefomgeving.

Dit is voor veel mensen een heel belangrijke zaak, want het bepaald mede de kwaliteit van je leven. Het zal een moeilijke klus worden maar het moet opgepakt worden.

OPZ vindt dat de veiligheid de hoogste prioriteit moet krijgen in onze gemeente.

OPZ wil:

 • een veiligheidsplan opstellen na inventarisatie van onrechtmatigheden: wat er gebeurt, waar het gebeurt en op welke tijdstippen het gebeurt.
 • in het veiligheidsplan afspraken en acties vastleggen tussen personen en instanties die gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de veiligheid gaan beheren.
 • iemand die de bevoegdheid krijgt om op te treden bij nacht en ontij, en om acties te regelen.
 • dat de politie intensief aanwezig is en meer zichtbaar wordt.
 • dat buurtpreventie in heel Zundert uitgerold wordt en vooral in piektijden ingezet gaat worden om op te letten. Hiervoor zullen bewoners opgeleid worden.
 • dat er ook veel meer met camera’s en andere communicatiemiddelen gewerkt moet worden, zowel vaste als mobiele.
 • direct overleg met onze buurgemeenten in Nederland en vooral in België.
 • indien gewenst, controle van wegen en paden in de nachtelijke uren.

OPZ wil daadkracht leveren als het gaat om nieuwbouw.

OPZ wil:

 • dat er, voldoende verspreid over de vijf kernen, goede betaalbare woningen  komen voor iedere doelgroep binnen de Gemeente Zundert.
 • beginnen met nieuwbouw in Wernhout voor 80 tot 100 woningen. Wernhout wacht al te lang op uitbreiding en de behoefte is daar het grootst binnen de gemeente Zundert.

OPZ vraagt zich af, wat de volgende stap is, als men om de eerste euro vraagt na het kwart miljoen, wat nu beschikbaar is voor startersleningen.

OPZ wil:

 • een plan B opstellen voor financiering van starterswoningen als de huidige ter beschikking gestelde kwart miljoen aan startersleningen besteed zijn.

De gemeente moet aan de slag met het zelf in beheer houden en verkopen van gronden voor vrije bebouwing, maar ook drastisch nadenken over verlaging van grondprijzen.

OPZ wil:

 • voor de burgers aantrekkelijke grondprijzen en een voortgang met invulling van grondexploitatie.
 • bij nieuwbouw gebruik maken van 1 partij voor iedere fase in het proces (van architectuur tot daadwerkelijke bouw) om snelheid en kwaliteit te waarborgen.

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen.

Als we in de toekomst in onze dorpen willen bouwen dan zullen we eerst goedgekeurde plannen moeten hebben.

Met deze plannen willen wij een sturend beleid voor betaalbare woningbouw in al onze kernen. We krijgen ook te maken met krimpende regio’s. Hierdoor zal het moeilijker worden om plannen goedgekeurd te krijgen.

OPZ wil:

 • er voor zorgen dat er op korte termijn plannen komen voor woningbouw in Wernhout, de grond ligt te wachten.
 • dat in Achtmaal plannen moeten komen voor betaalbare koop- en huurwoningen. Dat er wat extra gedaan wordt de leefbaarheid voor de toekomst in stand te houden.
 • voor Zundert nieuwe plannen voor de gronden die er straks liggen tussen de bebouwde kom en de nieuw aan te leggen randweg. De bebouwing langs de Hofdreef is een mooi voorbeeld wat we een vervolg willen geven.
 • dat de restauratie- en of vervanging van oudere gebouwen in de kern Zundert doorgang vindt middels een plan.
 • dat er voor Klein-Zundert een plan gemaakt wordt om na aanleg van de randweg  een passende koppeling te maken tussen de twee dorpskernen. Tekortkomingen van het huidige plan van de randweg, zoals bijv. een geluidswal, zouden na metingen opgenomen kunnen worden.
 • dat voor Rijsbergen bestaande- en nieuwe plannen aan de woningvraag  moeten beantwoorden.
 • plannen maken en baseren op een woningmarkt onderzoek onder alle Zundertenaren die  een woning huren of bezitten.

In dit woningmarkt onderzoek zullen de woonwensen van onze jeugd apart bekeken worden.

Ook met het bestemmingsplan buitengebied zal anders omgegaan worden dan nu het geval is.

OPZ wil:

 • dat er veel meer overlegd  en geluisterd wordt naar de toekomstige wensen van de agrarische bedrijven.
 • dat er met bedrijven, op bestaande en nieuwe terreinen, regelmatig overleg gevoerd wordt om snel in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkeling van bedrijven.

Vergunningen.

Er zijn voor vele zaken vergunningen nodig. OPZ zal constant zoeken naar vereenvoudiging van het aanvragen van vergunningen.

OPZ wil:

 • dat binnen de ambtelijke organisatie een persoon, van begin tot eind, verantwoordelijk is, zodat de aanvrager met een persoon te maken heeft.
 • er naar streven de kosten te beperken.

Veiligheid in het verkeer.

Verkeer, vrachtwagens en doorgaand verkeer, moet zoveel als mogelijk is uit de Molenstraat. Zoals iedereen weet ligt er een plan om tussen Zundert en Klein-Zundert een randweg aan te leggen. Dit plan is door de provincie Noord-Brabant aan Zundert opgedrongen. Door de gemeente Zundert is steeds gezegd dat dit een oplossing zou betekenen voor de verkeersoverlast in de Molenstraat. Het begint steeds duidelijker te worden dat deze randweg slechts een geringe verbetering zal betekenen voor de Molenstraat. Als het verkeer straks toch geweerd wordt uit de Molenstraat zal dit naar andere wegen uitwijken met alle gevolgen van dien. Om dit te voorkomen moet het oorspronkelijke plan opnieuw opgestart worden.

OPZ wil:

 • dat vanaf de brandweerkazerne naar de Weduwestraat een verbindingsweg gelegd wordt.

Hierdoor kan het doorgaande verkeer wat vanaf de A16 komt, buiten Zundert om naar zijn bestemming. Met de provincie is destijds afgesproken dat Zundert aan moet tonen dat dit een noodzakelijke verbetering zou zijn voor het verkeer in de Molenstraat. De provincie zou dan bereid zijn om hier overleg over te voeren met de gemeente Zundert, mogelijk met een geldelijke bijdrage.

Deze plannen geven de hoofdlijnen aan van het verkeer wat naar Zundert gaat en wat Zundert verlaat. Maar OPZ wil meer.

OPZ wil:

 • meer 30 km zones in Zundert.
 • een intern verkeerscirculatieplan opstellen. Met daarin opgenomen de interne verkeersbewegingen zoals ze nu zijn en zoals wij ze in de toekomst willen. Door computersimulatie modellen kan het verkeerscirculatieplan intern vervolgd en bijgestuurd worden.
 • fietsloop-bruggen over de “Aa of Weerijs”, bij sportpark- en zwembad “de Wildert”.

De brug bij sportpark “de Wildert” wordt door iedereen gebruikt, van vrachtwagens tot kinderwagens. De nieuwbouw van een vrieshuis bij “Ardo” is gestart, dat betekent dat er een toename zal zijn van vrachtverkeer over de brug. Na de komst van het vrieshuis zullen er op jaarbasis zo’n 3200 minder transportbewegingen zijn, de verkeersstroom zal wel veranderen met de komst van de nieuwe ontsluiting aan de Wildertsedijk. Daarom wil OPZ aan twee zijden van de brug een fiets-loopbrug aanbrengen, zodat het een stuk veiliger wordt ter plaatse voor alle gebruikers. De fiets-loopbruggen kunnen licht geconstrueerd worden, als ze apart naast de hoofdbrug geplaatst worden. OPZ vindt dat dit op korte termijn uitgevoerd zou kunnen worden.

Cultuur, recreatie en toerisme.

De gemeente Zundert wordt omgeven door natuurschoon en biedt legio mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme. De omgeving biedt prachtige mogelijkheden: wandelen, fietsen, paardrijden, het genieten van de natuur door het kamperen met paard en huifkar etc.  OPZ is voorstander van het inpassen en intensiveren van toerisme.

OPZ wil:

 • het huidige aanbod van fiets- en wandelroutes versterken en men-ruiterpaden aanleggen. Indien mogelijk zonder verstoring van het specifieke karakter van de streek.
 • hierbij samenwerking met aangrenzende Nederlandse en Belgische gemeenten .

OPZ vindt dat er een verbinding gelegd moet worden tussen cultuur, recreatie en toerisme.

OPZ wil:

 • kleinschalige vormen van toeristische accommodatie, zoals Bed & Breakfast, kampeerboerderij, minicamping etc. stimuleren. Evenals kleinschalige cultuurbeleving, niche muziek- en theaterevenementen etc.

Voorts zou de infrastructuur t.a.v. van het openbaar vervoer verbeterd kunnen worden. Hiermede zou de toeristische actieradius vergroot kunnen worden.

OPZ wil:

 • dat er een busverbinding komt tussen de Wernhout dorp en de Belgische grens.
 • dat Zundert beter te bereiken wordt door o.a. gebruik te maken van het station in Brecht.

Recreatieparken.

OPZ is voor een dubbelbestemming wonen en recreëren voor Patersven. OPZ staat volledig achter het burgerinitiatief: “Een leefbaar Patersven voor iedereen”. OPZ vindt dat het standpunt van de Provincie niet afgewacht hoefde te worden. OPZ is van mening dat er al een ontwerpbestemmingsplan voor Patersven had kunnen liggen.

OPZ wil:

 • liefst vandaag nog, starten met een ontwerpbestemmingsplan voor Patersven waarin wonen en recreëren mogelijk wordt, gebaseerd op het burgerinitiatief “Een leefbaar Patersven voor iedereen”.

Maar OPZ  wil, na Patersven, het wonen en recreëren verder doorvoeren:

OPZ wil:

 • onder algemeen opgestelde en door partijen goedgekeurde voorwaarden, wonen en recreëren op alle recreatieparken in Zundert mogelijk maken.

Bloemencorso.

Het tentoonstellingsterrein van het bloemencorso bij de CLTV is er mede gekomen omdat onze voorgangers altijd gekozen hebben voor deze locatie. Vele negatieve opmerkingen hebben zij ontvangen, maar zij waren standvastig en zien nu het resultaat van hun juiste visie voor de toekomst.

Sommige zaken kunnen snel, anderen duren iets langer, maar het corso is een zaak die voor Zundert en OPZ belangrijk is: voor onze hele gemeenschap, van jong tot oud.

Sport en ontspanning.

De gemeente Zundert heeft sportvoorzieningen die, gelukkig nog, door velen worden gebruikt. De aanleg en het noodzakelijk onderhoud, om te blijven voldoen aan NOC*NSF normen, kosten veel geld. Om bij te blijven zal ook aan vernieuwing en modernisering van allerlei accommodaties moeten worden gewerkt. Het financieel plaatje om deze voorzieningen op niveau te houden zal veel aandacht vragen. Door de krimp van het aantal inwoners van Zundert zal het aantal sporters terug gaan lopen. Het kostenplaatje voor de verenigingen zal blijven stijgen, waardoor per lid of deelnemer steeds meer zal moeten worden bijgedragen om de zaak financieel rond te krijgen.

OPZ wil:

 • blijven zoeken naar betaalbare oplossingen. OPZ zal werken aan een systeem dat veel beter tot zijn recht komt dan het huidige beleid.

Zwembad.

De gemeente Zundert beschikt over twee zwembaden; het zwembad van “Amarant” in de sporthal van Rijsbergen en zwembad “de Wildert”. Zwembad “de Wildert” is al geruime tijd inzet van onderhandeling tussen de Gemeente en allerlei instellingen. Deze zaak sleept zich al geruime tijd voort. De huidige verantwoordelijke wethouder houdt de Raad aan het lijntje als deze om de juiste informatie en stand van zaken vraagt. Er moet snel duidelijkheid komen voor de gebruikers en inwoners van Zundert, daar hebben zij gewoon recht op!

OPZ wil:

 • ernaar streven om zwembad “de Wildert” open te houden.

Algemene zaken.

Vele zaken kosten geld, maar zijn ze nodig? Deze vraag zullen wij regelmatig stellen.

OPZ wil:

 • een sober bestuur. Bijvoorbeeld geen uitgaven die niets toevoegen.

Mileu.

Milieubeleid is een voortdurend proces waar OPZ aandacht voor heeft. De kwaliteit van ons milieu is veel verbeterd in de afgelopen 25 jaar, wij moeten zorgen dat dit behouden blijft.

OPZ wil:

 • nieuwe initiatieven en ontwikkelingen projectmatig afwegen met alle belangengroepen. In deze afweging zullen economische elementen mogelijk een belangrijker accent krijgen dan de afgelopen jaren.

Duurzaamheid.

 OPZ vindt dat iedereen moet proberen om een bijdrage te leveren aan het duurzamer maken van zijn eigen leefomgeving. Ook de gemeente moet blijven zoeken om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid.

OPZ wil: 

 • een gemeente die zelf duurzame projecten uitvoert, die ook nog voordeel op kunnen leveren.
 • een gemeentelijk beleid dat mensen ondersteunt die zelf een project willen realiseren met bijv. met zonnepanelen, aardwarmte, energiezuinige producties en energiezuinige woningen. Als er subsidies gegeven worden door de landelijke overheid, dan moeten deze zo snel mogelijk aangevraagd en doorgegeven worden aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen
 • vergunningen soepel verlenen indien dat nodig is.

  Economie.

De economie van Zundert, is wat we gezamenlijk verdienen en besteden.

De sterkte van onze gemeentelijke economie wordt bepaald door vele factoren die plaatselijk bepaald worden door particulieren en overheid.

OPZ wil:

 • de plaatselijke economie versterken door goede samenwerking met bestaande bedrijven, door starters te steunen bij het gebruik van bedrijfsruimtes,
 • dat zzp’ers meer erkenning krijgen.
 • Dat gemeentelijke projecten veel meer als nu, geheel of gedeeltelijk uitgevoerd worden door Zundertse bedrijven en ondernemingen, met zoveel mogelijk Zundertse werknemers.

Als je dit een aantal jaren doorvoert zullen bedrijven zich gezond ontwikkelen en een bijdrage leveren aan het hebben en houden van goede arbeidsplaatsen en aan het bestrijden van de werkloosheid.

Inspraak en referenda.

OPZ luistert naar de Burgers.

OPZ wil:

 • de inwoners van Zundert meer inspraak geven door van te voren aan te geven wat de Gemeente van plan is te doen.

Dit begint bij openheid naar de burger door het geven van goede voorlichting over het beleid. OPZ hoopt dat de inwoners van Zundert zich daardoor meer betrokken voelen bij wat er in Zundert gebeurt, mee gaan praten en hun mening gaan geven.

OPZ wil:

 • ook zelf actief naar de mening van de burgers gaan vragen, met name bij projecten die veel geld kosten of besluiten die veel impact kunnen hebben op de Zundertse samenleving.

OPZ geeft de Burgers inspraak door het organiseren van inspraakavonden, door het organiseren van hoorzittingen, door het gebruik van sociale media, door het organiseren van een volksraadpleging en eventueel door het houden van een referendum. Maar ook op straat houdt OPZ de oren en ogen open en luistert graag naar het standpunt van de burgers.

OPZ wil:

 • het geld van Zundert uitgegeven aan projecten waar de inwoners achter staan!

Als er Burgerinitiatieven komen dan zal OPZ er alles aan doen om die initiatieven serieus te nemen en mee te behandelen bij de besluitvorming. OPZ legt deze initiatieven niet naast zich neer.