Speerpunten

 • Onderwijs

  OPZ streeft er naar iedere doelgroep in iedere kern de juiste voorzieningen te kunnen bieden. Daarvoor is het van belang dat we de huidige scholen in de 5 kernen behouden. OPZ is absoluut tegen het samenvoegen van scholen op een nieuwe locatie. De burger wil dit gewoon absoluut niet en naast dat het zorgt voor veel meer verkeersactiviteiten, met toename van onveilige situaties is men bovenal trots op hun school, vaak het hart van de kern.

 • Regiegemeente

  De keuze voor het worden van een Regiegemeente hebben we raadsbreed goedgekeurd. Dat hiermee op bestuurlijk en ambtelijk niveau vele zaken wijzigen is één ieder bekend maar voor de burger blijft dit moeilijk te begrijpen en lijkt het door de vele samenwerkingsvormen dat we samen zullen gaan met andere gemeenten. We dienen hier op het gebied van communicatie veel aan te doen en zo het vertrouwen hierin van de burger te behouden en hopelijk te vergroten.

 • Samenwerkingsvormen

  Momenteel is de Gemeente Zundert betrokken bij –tig samenwerkingsvormen en dit zal de komende jaren naar verwachting nog wel verder gaan groeien. De effort welke we hiermee behalen is natuurlijk direct inzichtelijk. Wij van OPZ begrijpen heel goed dat wanneer je deze samenwerkingen los zou laten en zelf zou oppakken de kosten hiervan gigantisch zullen zijn. We dienen echter wel goed in ogenschouw te houden of elke vorm zo gaat verlopen zoals gewenst en daar waar nodig aan de bel trekken. Helaas heeft OPZ al direct vanaf het begin gemerkt dat je als raadslid een opmerking kunt maken in de raad, hiervoor de raad nodig hebt en vervolgens de portefeuillehouder hiervoor nodig hebt en dan nog eens het merendeel van de samenwerkende gemeentes nodig hebt om iets voor elkaar te krijgen. En dan wordt de rol van een raadslid maar klein, heel klein en is het moeilijk voor een raadslid deze gang van zaken in control te houden.

 • Sportaccomodaties

  OPZ is altijd van mening geweest dat we moeten voorkomen dat sportaccommodaties gaan privatiseren en daarmee mogelijk de commerciele kant op gaan. Hiermee gaan we er aan voorbij dat deze complexen een maatschappelijk goed betreffen en dus van een ieder is en het voor een ieder mogelijk moet blijven lid te zijn van een club of vereniging. Ten slotte sporten is leuk en sport is voor iedereen. Het privatiseren kan dus direct of indirect het plezier van deelnemers wegnemen, hogere contributies te weeg brengen, vertrek van leden opleveren en vergaan van sportclubs en verenigingen veroorzaken. Het is een vicieuze circel. Daarboven wij vinden dat iedere burger, kind of volwassenen moet kunnen deelnemen aan een vereniging of club. Bijkomend stellen we een bevriezing van de huren voor.

 • Veiligheid en handhaving

  Zoals van begin af aan bekend in het programma van OPZ pleiten wij al jaren voor cameratoezicht op de uitvalswegen. Wij denken nog steeds dat het moment daar is dat het aanwezig moet zijn. We lossen te weinig op, kunnen het veiligheidsgevoel van de burger te weinig garanderen en moeten aandringen op preventief en reactief gebied.

  Een belangrijk issue voor de komende tijd is Fort Oranje. Deze camping verkeert zoals een ieder weet in een zeer erbarmelijke toestand. De leefsituatie van meerdere bewoners is schrijnend en zij dienen geholpen te worden. De mensen daar weghalen en onderbrengen in betere leefomstandigheden is absolute noodzaak. We moeten de samenkomst van diverse criminele activiteiten en onmenselijke situaties op dat terrein zien uit te wissen.

 • Molenstraat

  OPZ wil een vriendelijke Molenstraat creeeren waarbij het tweerichtingsverkeer gehandhaafd blijft in combinatie met meer groen zolang er geen bevredigend verkeerdcirculatieplan aanwezig is. Hierdoor wordt het vanuit beide richtingen aantrekkelijker de Molenstraat te bezoeken. Het inperken van parkeerplekken in de Molenstraat dient in combinatie te gaan met een verruiming van parkeergelegenheid op aanliggende plaatsen. Het verbod voor toegang van vracht- en landbouwverkeer dient gehandhaafd te blijven maar dient nog veel beter aangestuurd te worden om zodoende de Randweg te nemen. Er wordt momenteel te weinig gedaan aan de doorstroming van het verkeer over de Randweg. De omliggende wijken als de Berk en straten als de Eikenlaan en Manderslaan worden nog te veel belast met (zwaar) verkeer. OPZ hoopt dat na de uitslag van de verkeerstellingen deze maatregelen worden bekrachtigd. Wat geldt voor wegen rondom de Molenstraat maar in het algemeen voor de wegen in de gehele gemeente is dat het toepassen van snelheidsvertragende maatregelen geintensiveerd moeten worden. Een toename van verkeersdrempels daargelaten daar deze juist erg belemmerend werken voor hulpdiensten.

 • Externe inhuur

  Bij het doornemen van de begroting zien we nog te vaak dat er gebruik gemaakt wordt van externe inhuur. De kosten hiervoor zijn veel te hoog en drukken enorm op de begroting. Daar het eens een pijler is geweest van de Gemeente Zundert om deze inhuur te beperken ziet OPZ deze posten nu weer geregeld terugkomen. Hiervoor dienen we alternatieve mogelijkheden toe te passen door bijvoorbeeld gebruik te maken van de talenten en expertises van universitaire scholen. Te denken valt aan bv de parkeerdruk in Rijsbergen, actualisatie van het GVVP en de begeleiding van aanbesteding openbare verlichting.

 • Toerisme

  Dat we de Gemeente Zundert meer op de kaart behoren te zetten staat OPZ volledig achter. Dat dit moet vinden we wat te voorbarig. Er mag op sommige vlakken meer aandacht komen voor het aantrekken van toeristen, maar het kent wel zijn grenzen. De bloemencorso en de prachtige omgeving als grensgemeente zijn voor OPZ de belangrijkste factoren. Investeringen die in scheve verhouding staan tot hetgeen ze opleveren dienen we op diverse momenten te heroverwegen. Hierbij denken we aan van Gogh, het fietspad etc.

 • Sociale Woningbouw

  OPZ vindt het noodzakelijk dat er meer goedkope huur- en starterswoningen gebouwd gaan worden in de Gemeente Zundert. Het reeds aanwezige aandeel is te laag om te voldoen aan de vraag. Op dit moment blijkt duidelijk uit de gesprekken met burgers en uit de cijfers dat inwoners van een jonge leeftijdscategorie vertrekken uit de gemeente Zundert daar er te weinig aanbod is en gebouwd wordt voor in de laagste categorieen huur- en koopwoningen. De media is hiervan het duidelijke bewijs naast dat bekend is dat de lasten in de gemeente Zundert hoger zijn dan in de gemiddelde gemeenten met gelijke inwonersaantallen.

 • Bedrijfskavels

  We hebben de berichten vernomen dat bedrijven vertrekken uit de Gemeente Zundert en met de aanwezigheid van slechts één bezette kavel op bedrijventerrein Beekzicht is dit een sumiere opsomming van de situatie op dit terrein. Er liggen nu te lang te veel kavels braak en interesse lijkt er hiervoor ook nauwelijks te zijn. Hopelijk kan voor OPZ snel de optie in beeld komen om de Randweg door te trekken richting de A16 zodat ook het bedrijventerrein Beekzicht meer interesse krijgt van zoekende bedrijven. De berichten voor Molenzicht lijken iets positiever te zijn, meer interesse in deze kavels resulteren hopelijk in positieve bezetting hiervan. Met ook nog eens de komst van bedrijventerrein Waterman 2 vindt OPZ dat men zich bijna met zichzelf gaat concurreren en de invulling van de kavels alleen maar lastiger gaat worden en kosten zullen opdrijven. Er moeten oplossingen gezocht worden, OPZ draagt de opties van kleinere kavels, lagere grondprijzen en plaatsing van zonnepanelen aan.

 • Burgerparticipatie

  Iets wat OPZ hoog in het vaandel heeft staan is burgerparticipatie. Bij hopelijk meer te volgen voorstellen in de toekomst daar waar het relevant kan zijn dient de mening/inspraak van de burger vermeld en gewogen te worden in de uiteindelijke stem. Bij enkele belangrijke onderwerpen hebben we dit reeds gedaan maar ook zeker in sommigen nagelaten en dat is een gemiste kans. Door de burger te betrekken in diverse onderdelen maken we de afstand naar de burger toe niet te groot. Daarentegen dienen we dit ook te promoten door aandacht te geven in de diverse media zoals social media (Facebook, Twitter).

 • Gemeenschapshuizen

  OPZ blijft de aandacht vragen voor de huidige stand van zaken omtrent de diverse gemeenschapshuizen. Velen zijn op een gezonde basis actief maar ook enkelen zoals het MFA in Achtmaal verdienen de nodige aandacht, daar OPZ hier in toekomst grote problemen verwacht. We zien de ongelijkheid tussen dezelfde activiteiten ontstaan in de diverse gemeenschapshuizen en de hieruit vloeiende onvrede. Daarnaast zorgen diverse factoren zoals stijgende huren, leegstaande lokalen etc voor een ontwikkeling die men niet wenst binnen onze gemeenschap.

 • OZB

  De begroting stelt voor een verhoging van de OZB met 1% door te voeren met als reden dat er faciliteiten voor de burger voor gaan komen. Dit halen we zeer zeker niet uit de huidig voorliggende begroting en met inachtneming van de meeropbrengst van vorig jaar en de toezegging van vrijwel iedere fractie dat voor 2017 0% OZB verhoging gehanteerd zou moeten worden zijn we hier uiterst fel op tegen.

 • informatievoorziening

  OPZ wil graag de aandacht vragen voor een betere informatievoorziening vanuit de Gemeente Zundert naar alle burgers toe. De afstand tussen de burger en de Gemeente Zundert in het algemeen is te groot en is de afgelopen jaren dermate groter geworden dat het van groot belang is hierin op korte termijn maatregelen te treffen. De informatievoorziening via de Netwerkbijeenkomsten, Zundertse Bode, Facebook, ROS tv dient een duidelijke verbeterslag te doorstaan waardoor de burger zich meer betrokken gaat voelen met de werkzaamheden van de diverse competenties binnen de Gemeente Zundert.